صفحه اصلی فروشگاه آنلاین محصولات اخبار رویدادها ارتباط با ما درباره ما خواندنیها English
 
 

 • عيوب فرش ماشيني

  نكاتي در رابطه با عيوب ايجاد شده در هنگام بافت فرش ماشيني:
  ۱) دو رنگي: به علت اينكه از لات هاي مختلف الياف استفاده مي گردد و مثل پيچي هر لات متفاوت بوده، بنابراين ممکن است رنگ هاي يكسان دو لات با يكديگر اختلاف داشته باشد و در هنگام جايگزين كردن بوبين ها در قفسه بايستي سعي شود كه از همان لات قبلي استفاده گردد و در صورت عدم رعايت اين مسئله امكان به وجود آمدن اين عيب زياد مي گردد.
  ۲) مخلوط پشم و اكريليك (BCF): گاهی در کارخانه هم تالس پشمي و هم قالي اكريليكي توليد مي گردد. بنابراين امكان دارد در يك سالن يك ماشين با اكريليك كار كند و ماشين مجاور با پشم و در صورت عدم توجه كارگر در استفاده از الياف مصرفي، باعث ايجاد اين عيب گردد.
  ۳) كم خابي: اين عيب ها همان طوري كه از اسم آن مشخص است مربوط به كم بودن ارتفاع پايل قالي هاست. اين عيب باعث كاهش درجه قالي گشته و ممكن است به علت موارد زير به وجود آيد:
  الف) در صورتي كه يكي از قالي هاي توليدي داراي ارتفاع خاب كمتري نسبت به قالي ديگر باشد، اين عيب مربوط به تنظيم تيغه جدا كننده دو قالي است كه از بين فاصله دو ميز بالايي و پاييني كه قالي ها بين آن قرار دارند و تيغه از بين فاصله عبور مي كند، مي باشد.
  ب) در صورتي كه دو قالي داراي ارتفاع خاب كمي باشند، اين عيب مربوط به كم بودن فاصله بين دو ميز مي باشد و اين عيب ممكن است در اثر اشتباه گذاردن اكستنترهاي تشكيل دهنده قالي نيز باشد.
  ۴) ناهمواري: اين عيب بدين صورت است كه در سطح قالي ارتفاع پايل هاي متفاوتي را مشاهده مي كنيم. اگر اين عيب در عرض قالي مشاهده شود (براي چندين پود متوالي)، مربوط به سيستم باز كننده نخ تار قالي هاست كه اين مسئله باعث نايكنواخت باز شدن نخ تار گشته كه در صورت باز شدن بيش از حد باعث ارتفاع زياد پايل در آن رج هاي مربوط در صورت باز نشدن نخ تار باعث كم شدن ارتفاع پايل در آن رج ها مي گردد. اگر اين عيب در طول قالي مشاهده شود، مربوط به كشش نخ خاب از قفسه مي باشد. اين مسئله در مورد بوبين هايي كه در انتهاي قفسه چيده مي شوند، بيشتر اتفاق مي افتد. البته لازم به ذكر است جهت كاهش اين عيب قفسه از جلو (عقب ماشين) به عقب برگردد و در صورت ماندن قفسه، قسمت هاي انتهايي آن خالي باشد.
  ۵) خرابي تيغ: اين عيب در صورتي كه سنگ تيز كن تيغ از بين رفته يا احتمالاً در اثر موارد ديگر مانند افتادن اجسام سخت و فلزي در مسير تيغ باعث زدگي سطح تيغ گشته و بدين صورت تيغ نتواند برش كامل نخ هاي خاب را داشته باشد و از آنجايي كه دو سنگ تيزكن تيغ در دو طرف ماشيني قرار دارد و اين عيب كمتر اتفاق مي افتد.
  ۶) خاب كندگي: اين عيب در اثر سفت شدن نخ خاب در قفسه به وجود مي آيد.
  ۷) دو پودي: اين عيب در صورتي كه نخ پود در وسط قالي پاره گردد و كارگر از بيرون آوردن نخ باقيمانده خودداری كند و نخ پود جديد نيز دوباره از همان طرفي كه ماكو حركت كرده بود گذاشته شود، دو پود در مجاور يكديگر قرار مي گيرد.
  ۸) روده شدن پود پشت قالي: اين عيب در اثر گره هاي نايكنواخت و كلفت روي نخ پود يا پرزدار شدن و درهم گره خوردن نخ پود به وجود مي آيد كه به صورت برجسته در پشت قالي مشاهده مي گردد و باعث كاهش درجه نمي گردد.
  ۹) پارگي و اشتباه طراحي چله: اين عيب توسط پاره شدن در ماشين و عدم مشاهده كارگر يا اين كه در موقع نخ كشي چله از وردها طراحي نخ را به اشتباه از ميل ميلك مربوط به خودش عبور نداده و اشتباهاً از ميل ميلك مجاور عبور داده شود، به وجود مي آيد. در هر صورت تالس در آن قسمتي كه نخ چله ندارد، سست مي باشد كه اين در رفوگري رفع، و باعث كاهش درجه قالي مي گردد، و در صورتي كه بيش از يك نخ چله باشد، مجبور به ضايعات نمودن آن قالي مي شوند.
  ۱۰) پارگي و اشتباه طراحي نخ خاب: در صورت پاره شدن نخ خاب در قفسه و يا خالي شدن بوبين مربوط در قفسه باعث خالي نمودن خاب قسمتي از قالي كه توسط اين نخ تشكيل مي گردد، مي شود و بدين صورت در رديف اين نخ خاب در جاهايي كه بايستي اين نخ بافت رود، خالي خواهد بود. همچنين ممكن است در هنگام عبور دادن نخ هاي خاب از هارنيش، طراح به اشتباه نخ كشی كند و در اين صورت نقشه قالي به هم خورده و تداخل رنگ در نقشه نيز خواهيم داشت. بدين صورت در يك زمينه مربوط به رنگ مشخص رنگ ديگري يافت مي گردد.
  ۱۱) خرابي شانه: اين عيب ممكن است در اثر كار زياد شانه و مستهلك شدن آن و شكستگي بعضي از دندانه های شانه در موقع دفتين زدن؛ باعث ايجاد تراكم مورد نظر نشده ‌و بدين صورت باعث كاهش تراكم پودي و افزايش طول قالي گردد كه در صورت بيش از حد بودن، باعث كاهش درجه قالي مي گردد. يا بخاطر شکستگی شانه، تعداد زيادي نخ از يك دندانه عبور نموده و در اثر درگيري و گره خوردگي باعث پارگي نخ هاي تار خاب گردد.
  ۱۲) ريختگي و خرابي ژاكارد: ريختگي ژاكارد مربوط به خرابي ميله فرمان عمودي (قلاب ها) مي باشد. بدين صورت که در موقع حركت بالابرها به آنها متصل نشده و در پايين مي مانند و بدين صورت نخ خاب نيز در پايين مانده و باعث كچلي در سطح قالي مي گردد، و يا به علت عدم رعايت Timing بدين صورت كه تنظيم زماني بين ژاكارد، دفتين و پرتاب ماكو به خورده باشد.
  براي رفع اين عيب بايستي علاوه بر تنظيم ژاكارد از نظر زماني و مكاني، تمامي قلاب ها نيز بازرسي گردد و در صورت شكستگي در بعضي از آنها تعويض گردد.
  ۱۳) حوله بافت و گير كردن كارت: بدين صورت است كه بافت قالي ثابت و نقشه تكرار مي شود كه اين ممكن است علت مكانيكي داشته باشد و بدين صورت است كه سيلندر تعويض كارت به علل مختلفي حركت نكند و هميشه يك كارت ثابت روي سيلندر فرمان قرار داشته و بافت انجام مي شود و يا ممكن است در قسمت طراحي اشتباهاً چند كارت از يك نوع را به طور متوالي دوخت نمايند و اين كارتها داراي طرح بافت يكسان مي باشد.

  ۱۴) به هم ريختگي نقشه: بدين صورت كه نقشه روي قالي به وضوح مشاهده نشده و تداخل رنگها را داشته باشيم، اين عيب به علت اشتباه در خواندن نقشه و پانچ آن روي ماشين پانچ باشد.
  ۱۵) ناهماهنگ شدن كارتها: اين عيب در موقعي كه يك سري كامل از نقشه يك تالس آماده شده، امكان دارد اشتباهاً كارتها شماره زده شده باشند كه در انتهاي كار به يكديگر دوخته شوند كه نتيجتاً باعث اشتباه در نقشه باشد.
  ۱۶) نقشه شكسته: اگر در موقعي كه چندين كارت براي در آوردن طرح گل چيده شوند،‌ برای دوخت كردن كارتها يك كارت دوخته نشوند و جاي ‌آنها خالي باشد، در موقع بافت رفتن به علت نبودن كارت مربوط شكستگي در طرح به وجود مي آيد يا ممكن است سيلندر فرمان به عللي جاي تعويض يك كارت، دو كارت و چند كارت را به جلو برد و در نتيجه به ازاي كارتهاي عبور داده شده، بافت انجام شده و شكستگي در طرح ايجاد مي نمايد.
  ۱۷) تيغ خوردگي- پارگي: اين عيب در اثر برخورد تيغ به تالس باعث پارگي تالس شده و يا امكان دارد در اثر گير كردن تالس با قسمتي از ماشين باعث پاره شدن تالس شود.
  ۱۸) كمبود يا اضافه متراژ: كه به دلایلی مانند خرابي شانه،‌ اشتباه بودن دنده متغير تراكم پودي در پودها باعث تغيير متراژ تالس شود كه در اثر تغييرات زياد باعث كم شدن درجه تالس مي گردد.
  ۱۹) كارت مورب: هنگامي كه سيلندر فرمان جهت تعويض كارت حركت دوراني انجام مي دهد، در بعضي از مواقع كارت دقيقاً بر روي سيلندر فرمان قرار نمي گيرد و به صورت مورب بر روي يال چند ضلعي سيلندر فرمان قرار مي گيرد و بدين ترتيب عده اي از سوزنها كه كارت در مقابل آن قرار نگرفته بافت انجام مي دهند و عده ديگر از سوزنها كه با قسمتي از كارت تماس دارند به طور نامرتب و طبق بافت،‌ بافت نرفته و بعضي كه نبايسی بافت رود بافت مي رود و در نتيجه روي تالس عيب كارت مورب ايجاد مي شود.
  ۲۰) كمبود سر طاقه يا كجي سر طاقه – كجي حاشيه: موقعي كه يك تالس بافته مي شود، بايد تا شروع تالس بعدي يك فاصله اي وجود داشته باشد و اين قسمت به بافت (گوني بافت) يا ساده بافت معروف است. اگر اين فاصله كم باشد، در موقع برش (جدا كردن تالس از ماشين) و دوخت مجدد آن براي عمليات تكميل با اشكال مواجه خواهيم شد و ماشين دوخت (سر دوز) نخواهد توانست به راحتي دو تالس را به هم دوخت كند. پس در موقع بافندگي، پس از اتمام بايد تعداد كارتهاي ساده (بدون سوراخ) به مقدار كافي وجود داشته باشد. در صورت كمبود، بافنده بايد با دست اين كارتها را تكرار كند تا مقدار بافت بدون پرز (ساده بافت) كامل شود.
  عيب كجي سر طاقه در مواقعي كه بخواهيم قالبها را از ماشيني جدا نماييم، توسط كارگر به وجود مي آيد و بر اثر بي دقتي آن شخص قسمت ساده بافت بين دو تالس صاف و يكنواخت برش نمي خورد و در موقع دوخت مجدد قالبها در قسمت تكميل، ماشين دوخت نخواهد توانست دو تالس را به راحتي به هم بدوزد.
  ۲۱) خرابي و كمبود كناره: در قسمتهاي انتهايي هر تالس از چهار طرف يك قسمت ساده بافت كه رنگ آن بستگي به رنگ زمينه تالس دارد و مقدار آن ۲ الي ۳ سانتي متر مي باشد. اگر اين مقدار كمتر از حد معمول باشد، در قسمت بافندگي عيب محسوب مي شود. ممكن است اين عيب از كارتهاي قسمت ژاكارد باشد. همچنين در بعضي مواقع ممكن است بعضي رنگ هاي ديگر (تغيير از رنگ زمينه) در اين ديده شود كه اين نيز ناشي از اشتباه در كارت مي باشد. هم چنين كمبود كناره باعث مي شود كه وقتي كناره هاي تالس دوخت خورد، عرض قسمت كناره كاهش يابد.
  ۲۲) روغن زدگي: در ماشين بافندگي در هنگام بافت تالس ممكن است لكه هاي روغن از قسمت هاي مختلف ماشين مثل ژاكارد يا تشتك روغن و يا قسمت هاي ديگر بر روي چله ها و يا نخ هاي خاب ریخته و لكه هاي روغن روي تالس ايجاد نمايد.
  ۲۳) جاي خالي: در اثر پاره شدن نخ خاب ايجاد مي شود كه به صورت رگه هاي طولي در پشت قالي است.
  ۲۴) نخ اضافي: در اثر بالا رفتن جمع ميل ميلك كه يك ميل ميلك به بقيه گير كرده است.
  ۲۵) تكرار سيلندر: در اثر تعويض نشدن كارت طرح قالي نقشه يك قسمت تكرار شده است.
  ۲۶) اشتباه نقشه: در اثر اشتباه بودن نقشه يا غلط سوار كردن نقشه اتفاق مي افتد.
  ۲۷) اختلاف پارتي رنگي: در اثر جايگزين كردن بوبين دو رنگ در يك قسمت يا شيدهاي مختلف يك رنگ باشد.
  ۲۸) روزدگي آهار: در اثر مصرف بيش از حد آهار مصرفي كه باعث نفوذ به روي قالي مي كند.
  ۲۹) پارگي تار: در اثر پارگي نخ تار و عدم رسيدگي كارگر مربوطه است.
  ۳۰) راه راه شدن عرض: اين عيب در اثر تنظيم نبودن تيغ تراش در مرحله تكميل اتفاق مي افتد.
  ۳۱) قفسه: در اثر گير كردن چند هارنيش يا بودن پرز در لابه لاي نخ تار يك واحد كوچك بدون خاب مي شود.
  ۳۲) خاب سوختگي: عيبي كه در اثر استفاده از نخ هاي خاب با دو جنس و عدم دقت و توجه تكميل به اين تفاوت اساسي كه يكي از نخ ها ذوب شده كه در سطح قالي ظاهر مشاهده مي شود.
  ۳۳) قلاب خوردگي: اين عيب در هنگام پشت پاك كني قالي زير به وجود می آید و عدم تنظيم ماشين پشت پاك كني باعث بد تراش خوردن پشت قالي می شود و در نتیجه نخ هاي بريده يا بيرون كشيده در پشت قالي فراوان ديده مي شود.
  ۳۴) خرابي ريشه و زيگزاگ: عدم تنظيم چرخ ريشه يا زيگزاگ كه در فواصل معين و با خط مستقيم عمل نشده است.
  ۳۵) عيوب متفرقه: اين عيب مثل بافته نشدن يك قسمت نقشه است كه در اثر خالي شدن ماكو از پود و تنظيم طرح با نقشه مي شود.
  عيب هايي نيز در موقع تكميل و پس از درجه بندي اوليه در تالس به وجود مي آيد كه درجه تالس را كاهش مي دهد و عبارتند از:
  ۱) خرابي پشت پاك كني: به علت تنظيم نبودن شانه ها و اهرم های صفحه اي در ماشين تراش، پشت تالس زيري كه معمولاً پاك مي گردد، خوب پاك نشده و در محل هایی سر نخها به وفور مشاهده مي شود.

  ۲) سوزني بودن آهار: اگر آهار رقيق باشد و بيش از حد به تالس زده شود، به نخهاي خاب روي تالس نفوذ كرده و سطح تالس را خراب مي كند. در اين صورت به اين عيب، سوزني شدن آهار مي گويند و اين بيشتر در مورد تالس زير مي باشد كه وزن كمتري داشته و محل بيرون كشيدن نخ ضايعات در ماشين پشت پاك كني خالي است و باعث نفوذ آهار به سطح تالس مي شود.
  ۳) كمبود آهار: اگر آهار كم زده شود، باعث شل شدن تالس يا انعطاف پذيري بيش از حد تالس شده كه اين مسئله باعث كاهش ريشه به خصوص در قسمت وسط و زود كنده شدن پايل ها و كاهش دوام و عمر آنها مي شود.
  ۴) خرابي شيرينگ: اگر تيغ ماشين شيرينگ كند شود و تنظيم مكاني مناسبي نداشته باشد، باعث كندگي در سطح تالس و به وجود آوردن رگه هاي عرضي روي تالس مي شود. بدين صورت كه در نقاط مختلف تراش هاي متفاوتي را مشاهده خواهيم بود و اين تراش ها در عرض تالس ثابت خواهد ماند.
  ۵) خرابي زيگزاگ و ريشه: همان طوري كه پيداست، اين عيب در مرحله دور دوزي و ريشه دوزي به وجود مي آيد و اگر چرخ ريشه دوز يا زيگزاگ تنظيم نباشد، اين امر موجب مي گردد كه ريشه ها در رديف طولي قرار نداشته و باعث كاهش مرغوبيت تالس مي گردد.
  ۶) سايه روشن: در هنگام تكميل تالس، اين عيب بر اثر فشار غلتك هاي ماشين قسمت كه با سطح تالس در تماس هستند ايجاد مي شود. هم چنين تغيير جهت حركت غلتك ها نيز در قسمت هاي مختلف ديگر باعث مي گردد كه قسمت هاي مختلف تالس متفاوت باشد و يك حالت سايه روشن ايجاد كند. اين عيب به خصوص در ماشين آهار موقعي كه پشت تالس رطوبت زده و يا آهار رقيق به آن زده مي شود، با فشار كم غلتك ها باعث ايجاد خاب و از طرفي با كم و زياد بودن مقدار تر بودن ريشه ها مقدار زاويه خاب فرق نموده و بنابراين انعكاس نورهاي مختلف را در سطح تالس مشاهده باشيم.
  ۷) كجي سر طاقه: در قسمت تكميل نيز در هنگام جدا كردن قالي ها ممكن است كارگر موقع برش دو قالي نتواند در يك خط مستقيم قسمت ساده بافت بدون پرز را برش دهد و به همين دليل اين عيب به وجود آيد.
  ۸) رفوي مشخص: بعضي از قالي ها كه داراي كمبود يا خرابي و يا اشتباه بافت يا كچلي و.... دارند. در قسمت تكميل توسط افراد رفوگر اين عيوب برطرف مي شود و ممكن است رفوگر اين عيوب را خوب برطرف نكند و يا اصلاً به آنها برخورد نكند و در قسمت بازديد نهايي و يا كنترل نهايي پس از ماشين آهار به صورت برجسته و يا عدم وجود بافت در آن قسمت كاملاً در پشت تالس مشخص مي باشد.
  ۹) نداشتن سر طاقه: در موقع برش قالب ها توسط كارگر در قسمت تكميل، كارگر قسمت ساده بافت را خيلي نزديك به پرز كناره برش دهد، به طوري كه اصلاً سرطاقه وجود نداشته باشد. اين مسئله موجب مي شود كه در هنگام ريشه كردن تالس در قسمت نهايي تكميل با اشكال مواجه مي شويم.
  ۱۰) روغن زدگي: اين عيب نيز ممكن است در روي تالس توسط ماشين هاي تكميل ايجاد شود و ريخته شدن لكه هاي روغن بر روي تالس از ماشين هاي مختلف تكميل اين عيب را ايجاد مي كند.


 • بازگشت